Historia wersjiZmiany wprowadzone od opublikowania wersji 9.0.0.0 do wersji obecnej

   

Wersja 11.2.7.0

Data wydania: 30.01.2024

Nowe funkcjonalności

  • W kreatorze zamówienia dodano możliwość wprowadzenia globalnego rabatu na wszystkie pozycje
  • W kreatorze korekty zobowiązania umożliwiono korygowanie dokumentów, w których do pozycji na PZ doliczone zostały koszty (np. transportu).
  • Na liście zdarzeń umożliwiono wyświetlanie zobowiązań w sprawie MPK, do której zostały one przydzielone
  • W module analitycznym Bacca wprowadzono nowe pola i filtry do wzorców raportów dotyczących produkcji oraz sprzedaży
  • W module administracyjnym Spina wprowadzono możliwość dodawania opisów do kodów CN
  • W module administracyjnym Spina rozbudowano szablon importu produktów

Poprawki

  • Na liście kontrahentów zoptymalizowano mechanizm szybkiej filtracji
  • Na liście projektów rozwiązano problem z filtrowaniem po sprawach zamkniętych
  • Na liście dokumentów magazynowych rozwiązano problem z edycją dokumentu WZ
  • W oknie poczty rozwiązano problem z widocznością załączników w mailach wysyłanych z niektórych klientów pocztowych (głównie Apple)
  • W module administracyjnym Spina udoskonalono formularz obsługi skryptów
  • Poprawiono wygląd kreatora inwentaryzacji
  • Rozwiązano problem z kreatorem korekty faktury dla ilości ułamkowych
  • Wprowadzono szereg innych drobnych poprawek i udoskonaleń, między innymi dotyczących lejków sprzedaży, dekompletacji produktów oraz tworzenia zobowiązań.

Nie wymaga aktualizacji serwera


Wersja 11.2.3.0

Data wydania: 29.09.2023

Nowe funkcjonalności

  • Wprowadzono opcję rejestrowania dostępu użytkownika do danych w trybie przeglądania, w różnych elementach Systemu (w szczególności dotyczących danych osobowych)
  • W module Spina dodano formularz pozwalający wybrać te elementy Systemu, do których dostęp w trybie przeglądania danych będzie rejestrowany
  • Na formularzu szczegółów zdarzenia dodano zakładkę "Historia", prezentującą kolejne zmiany opisu zdarzenia oraz inne istotne informacje
  • W kliencie poczty, w filtrze, dodano przełącznik, pozwalający uwzględniać lub nie treść i załączniki
  • W module Ramus Factor wprowadzono możliwość przypisania pracownika do gniazda produkcyjnego na pewien okres czasu tak, aby nie musiał on skanować swojego identyfikatora przy wykonywaniu każdej operacji
  • W module Spina dodano narzędzie do importu kart technologicznych
Poprawki
  • Wprowadzono dodatkowe zabezpieczenie, uniemożliwiające dostęp do danych osobom, które w sposób nieuprawniony weszłyby w posiadanie tzw. hasła specjalnego
  • Usunięto nieużywane odwołania do silnika Internet Explorer, które mimo to mogłyby skutkować problemami z uruchomieniem Systemu Berberis po ostatecznym wyłączeniu IE przez firmę Microsoft
  • Zabezpieczono kreatory produktu i zlecenia produkcyjnego przed możliwością wprowadzenia nieprawidłowych danych dotyczących produkcji
  • W module Ramus Factor uwzględniono operacje do wykonania przez dowolnego użytkownika (opcja "Wszyscy")
  • W module Spina wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia przed możliwością wprowadzenia nieprawidłowych parametrów okien czasowych gniazd produkcyjnych 
  • Rozwiązano problem z autoryzacją poprzez Active Directory w przypadku wykorzystania serwera LDAP
Nie wymaga aktualizacji serwera


Wersja 11.1.0.0

Data wydania: 30.05.2023

Nowe funkcjonalności

  • W kreatorze produktu dodano opcję wyświetlania interaktywnej mapy procesu produkcyjnego, pozwalającej w wizualny sposób modelować takie procesy (tylko Ramus Globalis)
  • Analogiczną mapę, lecz tylko w trybie podglądu dodano w widoku struktury produktu (tylko Ramus Globalis)
  • Na liście zleceń produkcyjnych i na harmonogramie produkcji (kalendarz or lista operacji) udostępniono widok mapy rzeczywistego procesu produkcyjnego (tylko Ramus Globalis)
  • Na formularzu szczegółów operacji dodano imię i nazwisko kontrolera jakości
  • W kreatorze dokumentu PW dodano funkcję wypełniania listy egzemplarzy numerami seryjnymi, wprowadzonymi w module Ramus Factor
  • W kreatorze dokumentu PZ dodano funkcjonalność kontroli jakości
  • W module Spina, na formularzu edycji operatora, w zakładce "Stanowiska" dodano kolumnę "Priorytet użycia", jak również formularz pozwalający na wprowadzenie lub edycję takiego priorytetu (tylko Ramus Globalis)
  • W module Ramus Factor wprowadzono sortowanie operacji do wykonania według priorytetów użycia pracowników produkcyjnych (tylko Ramus Globalis)
  • W module Ramus Factor dodano opcję  wczytywania parametrów z pliku ini
  • Przebudowano wygląd modułu Ramus Factor
  • W module Spina, na formularzu edycji departamentu dodano pole "Hala produkcyjna"; zaznaczenie tego pola powoduje, że wyłącznie osoby oraz stanowiska z określonego departamentu widoczne są podczas definiowania kart technologicznych oraz tworzenia zleceń produkcyjnych
  • W module Spina, na formularzu edycji rodzaju zdarzenia dodano pole pozwalające wprowadzić identyfikator zachowania specjalnego
  • Usunięto z Systemu odwołania do silnika Internet Explorer i zastąpiono go silnikiem niezależnym od MS Windows
  • Zaktualizowano moduł JPK

Poprawki

  • W kreatorze oferty usunięto z listy wyboru nieaktywne ciągi numeracyjne
  • W kreatorach zamówienia do dostawcy oraz zapytania ofertowego poprawiono wygląd formularza wyboru produktu / usługi tak, aby wszystkie pola były widoczne
  • Rozwiązano problem z wyświetlaniem szczegółów produktu w niektórych sytuacjach
  • Rozwiązano problem z wyświetlaniem szczegółów zamkniętej inwentaryzacji

Nie wymaga aktualizacji serwera.

 

Wersja 11.0.0.0

Data wydania: 1.03.2023

Nowe funkcjonalności

  • Wprowadzono nowy moduł "Ramus Globalis" (dostępny wraz z modułem Ramus w wersji Superior), wspierający globalne zarządzanie produkcją
  • W formularzu ekranowym "Harmonogram produkcji" całkowicie przebudowano listę operacji produkcyjnych
  • W formularzu ekranowym "Harmonogram produkcji", na kalendarzu grupowym,  w menu kontekstowym (pod prawym przyciskiem myszy), dodano polecenie "Proces produkcyjny", które zaznacza kolorem wszystkie operacje należące do tego samego zlecenia, co wybrana operacja.
  • Całkowicie przebudowano formularz ekranowy "Szczegóły operacji"
  • W formularzu ekranowym "Harmonogram produkcji", na liście operacji oraz na kalendarzu grupowym dodano pod prawym przyciskiem myszy opcję otwierającą nowy formularz ekranowy, służący do przesuwania operacji technologicznych na dowolny termin, z opcją sprawdzania dostępności gniazd produkcyjnych oraz rekonfiguracji terminów realizacji zleceń w przypadku konfliktów
  • Zsynchronizowano terminy realizacji zleceń produkcyjnych i operacji technologicznych w przypadku przesunięć czasowych dokonywanych na poszczególnych obiektach należących do każdej z wymienionych grup 
  • W kreatorze sprawy dodano pole "Produkcyjna", pozwalające określać sprawy jako produkcyjne (tylko Ramus Globalis)
  • Zsynchronizowano terminy realizacji zleceń produkcyjnych oraz daty otwarcia i zamknięcia spraw produkcyjnych, obejmujących odpowiednie zlecenia (tylko Ramus Globalis)
  • Wprowadzono do Systemu automat wypełniający w sprawach produkcyjnych pole "Stopień realizacji" w oparciu o ilość zrealizowanych operacji technologicznych (tylko Ramus Globalis)
  • Do menu "Produkcja" dodano opcję "Globalny plan produkcji", uruchamiającą formularz obrazujący na skali czasu wszystkie otwarte sprawy produkcyjne i pozwalający na ich dowolne przesuwanie ze skutkiem dla terminów realizacji zleceń produkcyjnych zawartych w tych sprawach (tylko Ramus Globalis)
  • Na liście zleceń produkcyjnych, w menu kontekstowym (pod prawym przyciskiem myszy), dodano polecenie "Generuj kaskadowo", które otwiera formularz ekranowy, pozwalający wygenerować automatycznie zlecenia produkcyjne dla wszystkich półproduktów, niezbędnych do wytworzenia produktu wyjściowego z uwzględnieniem aktualnych stanów magazynowych (tylko Ramus Globalis)
  • W generatorze zamówień do dostawców wprowadzono opcję zamawiania surowców potrzebnych do realizacji zleceń produkcyjnych, zaplanowanych do wykonania przed wyznaczoną datą.
  • W module Ramus Factor wprowadzono opcję drukowania numerów seryjnych dla produkowanych egzemplarzy
  • W module Ramus Factor wprowadzono kilka udoskonaleń o charakterze ergonomicznym
  • Przebudowano generator zamówień do dostawców tak, aby możliwe było uwzględnianie potrzeb wynikających ze zleceń produkcyjnych z uwzględnieniem planowanych dat realizacji
  • W module Spina, w edytorze procedur wprowadzono możliwość eksportowania procedur do plików dyskowych oraz importowania ich z takich plików.
  • W module Spina, w edytorze magazynu wprowadzono możliwość grupowego przypisania do edytowanego magazynu wszystkich produktów znajdujących się w innym, wybranym magazynie.

Poprawki

  • W kreatorze kontrahenta, w podkreatorze pracownika zoptymalizowano obsługę atrybutów
  • Rozwiązano problem braku pamięci przy generacji dużej ilości zamówień z umów
  • Rozwiązano problem z tworzeniem korekty zobowiązania wobec dostawcy po zwrocie towaru przez klienta
  • Wprowadzono szereg drobnych poprawek, głównie o charakterze wizualnym i ergonomicznym 

Wymaga aktualizacji serwera.


Wersja 10.3.7.4

Data wydania: 31.10.2022

Nowe funkcjonalności

  • Rozbudowano kreator faktury z faktury pro forma o pole "Termin płatności" oraz zmodyfikowano logikę ustalania wartości domyślnej
  • Rozbudowano formularz kontroli w kreatorze dokumentu PZ o pola dotyczące kontroli jakości

Poprawki

  • Rozwiązano problem z obcinaniem pierwszej cyfry podczas importu wyciągów z Banku ING

Nie wymaga aktualizacji serwera.

 

Wersja 10.3.7.3

Data wydania: 25.10.2022

Nowe funkcjonalności

  • Dodano opcję importu wyciągów bankowych dla Banku ING

Poprawki

  • Rozwiązano problem z wystawianiem faktur korygujących

Nie wymaga aktualizacji serwera.


Wersja 10.3.7.2

Data wydania: 17.10.2022

Nowe funkcjonalności

  • Kreator dokumentu WZ przystosowano do obsługi numerów seryjnych na szablonach
  • Dla faktur wystawianych z paragonu, bądź też paragonów wystawianych do faktur zautomatyzowano proces przydzielania odpowiednich oznaczeń
  • Umożliwiono wystawianie faktury do paragonu bezpośrednio w menu kontekstowym na liście dokumentów sprzedaży
  • Umożliwiono wystawianie paragonu do faktury bezpośrednio w menu kontekstowym na liście dokumentów sprzedaży

Poprawki

  • W kreatorach zamówienia oraz faktury poprawiono wyliczanie kwot w grupie "Płatności"
  • Wprowadzono szereg drobnych poprawek o charakterze wizualnym

Nie wymaga aktualizacji serwera.


Wersja 10.3.7.1

Data wydania: 28.09.2022

Poprawki

  • Poprawiono błąd w wyliczaniu ilości towarów na otwartym bezpośrednio z kreatora szablonie WZ, występujący w sytuacji, gdy w kreatorze tym dokonano rozbicia zamówienia.
  • Rozwiązano problem nadpisywania płatności podczas przekształcania faktury pro forma w fakturę, a także w pewnych sytuacjach podczas edycji faktury

Nie wymaga aktualizacji serwera.


Wersja 10.3.7.0

Data wydania: 22.09.2022

Nowe funkcjonalności

  • W kreatorze produktu dodano pole "Okres gwarancji w miesiącach"
  • W kreatorach zamówienia, dokumentu WZ i listu przewozowego dodano pola „telefon komórkowy” oraz „e-mail”, odnoszące się do odbiorcy
  • Wprowadzono funkcję automatycznego wypełniania daty końca gwarancji dla wydawanych egzemplarzy
  • W kreatorze procesu serwisowego umożliwiono wybór serwisanta z listy
  • W kreatorze faktury tworzonej z faktury pro forma dodano obsługę płatności częściowych 
  • Do terminarza serwisowego dodano dwa nowe widoki: miesięczny i tygodniowy
  • W module Spina wprowadzono możliwość przyporządkowania kolorów (widocznych w widokach terminarza) priorytetom przekazania zgłoszeń serwisowych
  • W module Spina wprowadzono możliwość określenia, które priorytety przekazania zgłoszeń serwisowych skutkują widocznością zgłoszeń w aplikacji mobilnej Berberis SR

Poprawki

  • W module JPK dostosowano formaty FA i VAT do aktualnych wymagań Ministerstwa Finansów
  • W module JPK wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia i poprawiono treść komunikatów
  • W kreatorze dokumentu PZ poprawiono błąd skutkujący naliczaniem podatku VAT dla dokumentów WNT i WNU
  • Rozwiązano problem z drukowaniem raportów z drukarek fiskalnych
  • Rozwiązano problem duplikowania egzemplarzy podczas ich edycji w pewnych sytuacjach
  • Rozwiązano problem z obsługą apostrofu w nazwach miast
  • Wprowadzono kilka innych, mniej istotnych poprawek

 Nie wymaga aktualizacji serwera.


Wersja 10.3.6.2

Data wydania: 25.04.2022

Nowe funkcjonalności

  • W kreatorze produktu dodano pole "Kod producenta"
  • W kreatorze faktur grupowych dodano opcję pobierania warunków płatności z ustawień kontrahenta

Poprawki

  • Rozwiązano problem z wystawianiem niektórych typów faktur eksportowych

Nie wymaga aktualizacji serwera.


Wersja 10.3.6.1

Data wydania: 14.04.2022

Poprawki

  • Rozwiązano problem z tworzeniem zleceń produkcyjnych
  • W szczegółach zlecenia produkcyjnego usunięto niespójność w wyświetlaniu planowanego czasu dla operacji globalnych

Nie wymaga aktualizacji serwera. 


Wersja 10.3.6.0

Data wydania: 12.04.2022

Nowe funkcjonalności

  • W kreatorze kontrahenta wprowadzono możliwość przypisania kontrahentowi domyślnej waluty oferty
  • W kreatorze kontrahenta wprowadzono możliwość przypisania kontrahentowi domyślnych szablonów różnego rodzaju faktur
  • Na liście zleceń produkcyjnych wprowadzono oznaczenie kolorem czerwonym tych zleceń, które nie mogą zostać zrealizowane z powodu braku surowców

Poprawki

  • Rozwiązano problem z edycją zgłoszenia serwisowego przekazanego kierownikowi
  • W kreatorze procesu serwisowego wprowadzono kilka drobnych poprawek
  • W kreatorze zlecenia produkcyjnego poprawiono obliczanie szacunkowego terminu zakończenia produkcji
  • Poprawiono obliczanie wartości na dokumentach PW i RW, jeżeli w module Ramus Factor podczas kontroli jakości raportowane są produkty niższego gatunku lub odpady
  • Zoptymalizowano zapis plików o wielkości przekraczającej 70 MB w lokalizacjach współdzielonych
  • Wprowadzono poprawki na wbudowanych szablonach faktur

Nie wymaga aktualizacji serwera.

 

Wersja 10.3.5.0

Data wydania: 22.02.2022

Nowe funkcjonalności

  • W kreatorze kontrahenta wprowadzono opcję ustawianie relacji nadrzędnej dla powiązań między podmiotami
  • Do terminarza serwisowego dodano zakładkę "Widok miesięczny"
  • Do terminarza serwisowego dodano przycisk "Nowy serwis"
  • Do terminarza serwisowego dodano przycisk "Odśwież"
  • Do kreatora szybkiej notatki dodano przycisk "Nowy serwis"
  • W terminarzu serwisowym umożliwiono edycję zlecenia serwisowego
  • W kreatorze zlecenia serwisowego umożliwiono przekazywanie zlecenia do realizacji poprzez wybór serwisanta z listy
  • W kreatorze zlecenia serwisowego umożliwiono rejestrację nowego egzemplarza produktu
  • W kreatorze kampanii marketingowej zmieniono sposób wyboru produktów tak, aby pozwalał na multiselekcję przy zadanych kryteriach

Poprawki

  • Rozwiązano problem z przekształcaniem zamówienia w zlecenie produkcyjne
  • Wprowadzono kilka poprawek wizualnych w obrębie funkcjonalności serwisu

Nie wymaga aktualizacji serwera.

 

Wersja 10.3.4.0

Data wydania: 20.01.2022

Nowe funkcjonalności

  • Na kalendarzach produkcyjnych wprowadzono możliwość wyboru rozdzielczości czasowej
  • Na kalendarzu grupowym gniazd produkcyjnych wprowadzono możliwość wyboru układu (pionowy - poziomy)
  • Na karcie technologicznej produktu oraz w zleceniu produkcyjnym umożliwiono wprowadzanie czasu trwania operacji w sekundach.
  • Do karty technologicznej produktu dodano opcję powiększania na cały ekran.
  • Na karcie technologicznej produktu oraz w zleceniu produkcyjnym umożliwiono szeregowanie operacji zgodnie z regułą „rozpocznij po rozpoczęciu poprzedniej”.
  • Na kalendarzach produkcyjnych dodano numer sprawy do opisu operacji.

Poprawki

  • Na formularzu połączenia przychodzącego rozwiązano problem z dodawaniem zdarzenia.
  • Na kalendarzu grupowym gniazd produkcyjnych poprawiono wyświetlanie szczegółów.
  • W kreatorze produktu rozwiązano problem z usuwaniem wszystkich magazynów.
  • W aplikacji „Zamówienia WWW”  rozwiązano problem z pobieraniem listy produktów.
  • Na listach rozwiązano problem z dodawaniem załączników po wyborze opcji „Wyślij mailem”.

Nie wymaga aktualizacji serwera. 


Wersja 10.3.3.0

Data wydania: 9.11.2021

Poprawki

  • Przywrócono sortowanie na kalendarzu serwisowym przy podglądzie i przekazaniu do realizacji.
  • Przywrócono wyświetlanie wszystkich serwisantów na kalendarzu serwisowym.
  • Rozwiązano problem z zapisem kreatora zlecenia produkcyjnego w sytuacji, gdy materiały zostały zaimportowane z pliku.
  • Rozwiązano problem z blokowaniem pliku MS Access przez moduł administracyjny Spina po zamknięciu formularza importu kontrahentów.
  • W serwerze Granum dla zapytania /storedoc/detail poprawiono wyszukiwanie spraw, które są powiązane z danym kontrahentem.

Nie wymaga aktualizacji serwera.


Wersja 10.3.2.0

Data wydania: 22.10.2021

Poprawki

  • Rozwiązano problem z edycją zleceń produkcyjnych powiązanych z rezerwacjami operacji w magazynie.
  • Rozwiązano problem z podglądem faktury położonej na biurku.
  • Rozwiązano problem z działaniem kreatora procedur (ustawienia nowych procedur były ignorowane podczas ich wykonywania).
  • Rozwiązano problem z zapisem korekty faktury z przypisanymi wieloma metodami płatności.

Nie wymaga aktualizacji serwera.

 

Wersja 10.3.1.1

Data wydania: 15.10.2021

Poprawki

  • W kreatorze zamówienia rozwiązano problem z błędnym obliczaniem wartości rabatu
  • W kreatorze faktury przywrócono działanie przycisku "Dodaj do faktury"
  • W kreatorze kampanii marketingowej rozwiązano problem ze zmianą ustawienia odbiorców z "Wybrani" na "Wszyscy"
  • W podkreatorze oferty rozwiązano problem występujący w sytuacji, gdy jako "Termin ważności" wybrano liczbę dni
  • Na wbudowanym szablonie "Korekta Faktury Zaliczkowej" dodano brakujące pole z uwagami
  • W kliencie poczty rozwiązano problem z resetowaniem podglądu wiadomości podczas odświeżania listy
  • W kliencie poczty rozwiązano problem z wysyłką wiadomości e-mail zapisanej wcześniej w folderze "Kopie robocze"
  • W widoku procesu dodano brakujące relacje do dokumentów MM utworzonych automatycznie ze zlecenia produkcyjnego (numer podstawy dokumentu MM- zawiera numer zlecenia)
  • Na liście produktów rozwiązano problem z kopiowaniem produktu posiadającego kartę technologiczną
  • Na listach rozwiązano problem z filtrowaniem w sytuacji, gdy używa się warunków opartych o pełną nazwę operatora
  • Na listach przywrócono poprawne działanie opcji "Wyślij e-mailem"
  • Na kartach szczegółów rozwiązano problem z podglądem oraz pobieraniem załączników
  • Rozwiązano problem z dodawaniem załączników metodą "Przenieś i upuść" przy domyślnym ustawieniu przechowywania załączników w folderze współdzielonym
  • W module Bacca rozwiązano problem z wyborem wartości filtrowania
  • W module Spina rozwiązano problem ze zmianą nazwy gniazda produkcyjnego

Nie wymaga aktualizacji serwera.

 

Wersja 10.3.0.3

Data wydania: 26.08.2021

Nowe funkcjonalności

  • Rozbudowano funkcjonalność kontroli jakości o możliwość klasyfikacji odrzutów
  • Wprowadzono funkcjonalność automatycznego tworzenia dokumentu MM po utworzeniu zlecenia produkcyjnego
  • W kreatorze korekty faktury umożliwiono tworzenie korygowanie stawek podatku VAT dla poszczególnych pozycji
  • W kreatorze oferty umożliwiono wprowadzanie parametrów: "Termin realizacji" oraz "Termin ważności" (dawniej "Data ważności") poprzez podanie daty (jak dotychczas) lub liczby dni
  • W kreatorze zdarzenia umożliwiono automatyczne kopiowanie załączników do współdzielonego zasobu
  • W kreatorze procesu serwisowego dodano możliwość wyboru adresu korespondencyjnego jako adresu wykonania usługi
  • W kreatorze procesu serwisowego oraz na kalendarzu serwisowym ograniczono listę osób, którym można przydzielić wykonanie usługi, do operatorów oznaczonych jako "Serwisant" w ustawieniach operatora w module Spina
  • W kreatorze płatności zobowiązań dodano możliwość weryfikacji podatnika podczas eksportu danych do banku
  • Na liście produktów dodano możliwość sortowania po opcjach lub zamiennikach
  • W module Spina dodano kolumnę NIP na szablonie uproszczonego importu kontrahentów (XLS)
  • W komunikatorze wprowadzono umożliwiono dodawanie załączników metodą "przeciągnij i upuść"


Poprawki

  • Zoptymalizowano wyświetlanie listy spraw
  • Rozwiązano problem z odnośnikami do instrukcji kontekstowej (F1, Pomoc -> Instrukcja obsługi)
  • Rozwiązano problem z wysyłką e-mailem dokumentów sprzedaży, który mógł występować przy wykorzystaniu dedykowanych szablonów klienta
  • Rozwiązano problem, polegający na blokadzie podglądu faktury po jej utworzeniu z zamówienia
  • Rozwiązano problem z nieprawidłowym formatem daty: 
   • podczas uruchomienia kalendarza produkcji
   • na szczegółach zamówienia
   • na szczegółach oferty
   • w kreatorze pracownika
   • na liście e-maili w kliencie poczty
  • Poprawiono komunikat o dostępności nowej wersji
  • W kreatorze zamówienia u dostawcy rozwiązano problem niepoprawnego wyliczania rabatu
  • W kreatorze zdarzenia usunięto zbędny komunikat podczas dodawania z zasobu sieciowego otwartych do podglądu załączników PDF
  • W kreatorze zapotrzebowania sprzedażowego rozwiązano problem z dodawaniem pozycji, polegający na podpowiadaniu cen z cennika zakupowego
  • W kreatorze zdarzenia rozwiązano problem z dodawaniem szablonu dokumentu w sytuacji, gdy w module Spina ograniczono liczbę zakładek kreatora
  • W kreatorze zobowiązania rozwiązano problem z filtracją podczas dodawania produktów z magazynu (przy pierwszym filtrowaniu wybrany magazyn był ignorowany)
  • W kreatorze kontrahenta przywrócono poprawną kolejność zakładek
  • W kreatorze zlecenia produkcyjnego przywrócono poprawne grupowanie odpadów na szablonie wydruku
  • W kreatorze zobowiązania rozwiązano problem ze zbyt długim oczekiwaniem na wyświetlenie listy produktów z magazynu
  • W kreatorze faktury zaliczkowej rozwiązano problem z duplikacją płatności w przypadku, gdy faktura została utworzona z faktury pro forma
  • W kreatorze płatności powiększono pole z numerem zobowiązania do 30 znaków
  • Na liście dokumentów magazynowych rozwiązano problem z wyświetlaniem, gdy ciąg dokumentów był zbyt długi 
  • W module Ramus Factor ukryto tabelkę z listą operacji w trybie rozliczania czasu pracy (RCP)
  • W module Spina rozwiązano problem z zapisem kodu kreskowego nowego operatora, w przypadku wyboru wartości innej niż domyślna.
  • W module JPK rozwiązano problem z generowaniem pliku JPK_FA dla okresu, w którym nie zostały utworzone żadne zamówienia
 
 

Wersja 10.2.1.0

Data wydania: 25.06.2021

Poprawki

  • Rozwiązano problem z nieprawidłowym formatem daty przy tworzeniu nowego zamówienia (również z kreatora faktury)
  • Rozwiązano problem z nieprawidłowym formatem daty podczas zamykania zakładki z listą faktur

Nie wymaga aktualizacji serwera.


Wersja 10.2.0.0

Data wydania: 7.06.2021

Nowe funkcjonalności

  • Umożliwiono przechowywanie i wyświetlanie cen z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku
  • W kreatorze kontrahenta dodano pole do wprowadzania adresów e-mail dla wysyłki faktur
  • W kreatorze kontrahenta dodano maskę (z opcją wyłączenia) dla wprowadzania rachunku bankowego
  • W kreatorze kontrahenta dodano pole do wprowadzania numeru KRS
  • W kreatorze zobowiązania wprowadzono możliwość utworzenia nowego kontrahenta
  • W kreatorze zobowiązania wprowadzono automatyczne przepisywanie z ustawień kontrahenta danych o terminie płatności, sposobie zapłaty i stawce VAT
  • W kreatorze zobowiązania wprowadzono domyślne zaznaczenie opcji "Przypisz rachunek bankowy"
  • W kreatorze oferty wprowadzono obsługę uprawnień do magazynów przy wyborze produktów
  • W zleceniu produkcyjnym wprowadzono domyślny następny krok "Proszę dostarczyć surowce do hali", inicjujący kreator MM
  • Na liście dokumentów sprzedaży wprowadzono nowy sposób podglądu wydruku
  • Dodano komunikat informujący o istniejącej nocie korygującej przy próbie utworzenia kolejnej dla tego samego zobowiązania

Poprawki:

  • W kreatorze zdarzenia rozwiązano problem z nieprawidłowym formatem daty przy przejściu na zakładkę następnych kroków
  • W kreatorze produktu poprawiono wygląd wyboru produktów z magazynu na zakładce wyboru nowego składnika
  • W kreatorze zobowiązania zoptymalizowano sposób wyboru kontrahenta
  • W module JPK dla JPK_FA rozwiązano problem z generowaniem raportu gdy w danym okresie utworzono korektę ilościową zerującą
  • Rozwiązano problem z ustawieniem "Automatyczne wyliczanie daty zakończenia produkcji"
  • Rozwiązano problem z brakiem możliwości edycji faktury gdy zarejestrowano więcej niż 1 płatność
  • Rozwiązano problem z zamawianiem kuriera DPD podczas generowania listu przewozowego
  • Poprawiono treść komunikatu informującego o wykorzystaniu limitu zapytań do serwera Ministerstwa Finansów
  • Rozwiązano problem z nieprawidłowym formatem daty przy próbie: 
   • wyświetlenia szczegółów na formatce planownia produkcji,
   • dodawania załączników metodą Drag & Drop,
   • kopiowania zamówienia,
   • dodawania zdarzenia z następnymi krokami,
   • edycji zdarzenia z następnymi krokami z kalendarza zdarzeń.
  • Rozwiązano problem z wyświetlaniem struktury karty technologicznej dla produktu, który został utworzony na bazie kalkulacji z oferty
  • Uniezależniono format daty na szablonach faktur od ustawień MS Windows

Nie wymaga aktualizacji serwera.


Wersja 10.1.0.4

Data wydania: 12.04.2021

Nowe funkcjonalności

  • Uzupełniono historię egzemplarza o wpis związany z jego edycją
  • Uzupełniono komunikat o dostępnej nowej wersji Systemu o odsyłacz do historii zmian

Poprawki

  • Rozwiązano problem z brakiem możliwości zapisu kreatora dekompletacji
  • Rozwiązano problem z usuwaniem procesów serwisowych tworzonych w aplikacji Berberis SR
  • Poprawiono treść komunikatu przy próbie kopiowania cennika bez przelicznika

Nie wymaga aktualizacji serwera.


Wersja 10.1.0.3

Data wydania: 29.03.2021

Nowe funkcjonalności

  • Umożliwiono przyjmowanie (PZ/PW) oraz wydawanie (RW) materiałów powierzonych z zerową ceną (szczegóły w Instrukcji obsługi)

Poprawki

  • Rozwiązano problem z nadawaniem numeru zamówienia do dostawcy w sytuacji gdy było ono edytowane, bądź wysyłane mailem przed zamknięciem głównego kreatora
  • Rozwiązano problem z nieprawidłowym formatem daty na liście "Do zrobienia" gdy operator posiadał jakieś zadania bez określonej daty w kalendarzu
  • Rozwiązano problem z nieprawidłowym zachowaniem mechanizmu przeliczania procentu zaliczki na kwotę w kreatorze faktury zaliczkowej eksportowej
  • W aplikacji Berberis SR rozwiązano problem z przydzielaniem etapu "Rozliczenie" do sprawy "Nieznana"
  • W aplikacji Berberis SR rozwiązano problem z usuwaniem procesów serwisowych dotyczących egzemplarzy
Aktualizacja serwera wymagana jest tylko w przypadku korzystania z aplikacji Berberis SR.


Wersja 10.1.0.2

Data wydania: 18.03.2021

Nowe funkcjonalności

  • Na liście dokumentów sprzedaży, w menu kontekstowym dodano opcję "Wystaw" -> "List przewozowy" 
  • W szczegółach produktu, na zakładce „Lokalizacja”/”Ilość” dodano kolumnę „Ilość”
  • W module Spina, w konfiguracji interfejsu dodano opcję wyłączania domyślnego ładowania listy produktów na formularzu planowania produkcji

Poprawki

  • Poprawiono obsługę formatu daty, domyślnego dla Windows 10 (dd.MM.rrrr)
  • Poprawiono funkcjonalność wystawiania zlecenia produkcyjnego z formularza planowania produkcji
  • Na liście zleceń produkcyjnych poprawiono wyliczanie kosztu produkcji w kolumnie „Koszt produkcji”
  • Poprawiono ustawianie domyślnego szablonu faktury
  • Poprawiono wyświetlanie nazwy aktualnie używanej bazy danych
  • Dodano zabezpieczenie, które zapobiega uszkodzeniu krytycznych rekordów w uprawnieniach
  • Zoptymalizowano usuwanie procesów serwisowych

 Nie wymaga aktualizacji serwera.


Wersja 10.1.0.1

Data wydania: 12.02.2021

Poprawki

  • Rozwiązano występujący w pewnych sytuacjach problem z edycją zlecenia produkcyjnego
  • Rozwiązano problem z wyliczaniem kosztów produkcji dla zleceń produkcyjnych (tylko ze statusem "Wykonano")
  • Rozwiązano występujący w pewnych sytuacjach problem z wyborem dostawcy / producenta
  • Rozwiązano problem z edycją produktu, który znajdował się w wielu magazynach, a użytkownik posiadał prawa dostępu tylko do jednego z nich
  • Rozwiązano problem z zapisem ustawień komunikatora, jeśli nie zostały wprowadzone dane serwera wideokonferencji
  • Rozwiązano problem z zapisem JPK_VAT z deklaracją, która powodowała dodawanie adnotacji "MK" dla dokumentów zakupu
  • Rozwiązano problem z dodawaniem załączników metodą "przeciągnij i upuść" w oknach kreatora procesu serwisowego oraz rozliczenia
  • Rozwiązano problem z odświeżaniem listy spraw po zmianie zakładki lub zamknięciu okna szczegółów sprawy
Nie wymaga aktualizacji serwera.

  

Wersja 10.1.0.0

Data wydania: 29.01.2021

Nowe funkcjonalności

  • Dodano możliwość uruchomienia klienta poczty w trybie "uwolnionym", tzn. bez blokowania dostępu przez inne kreatory (ustawienie w menu "Ustawienia / Wygląd / Ogólne")
  • Dodano możliwość wystawiania not korygujących
  • Dodano zabezpieczenie przed wystawieniem korekty, na której nie wprowadzono zmian
  • W kreatorach wprowadzono obsługę dodawania załączników metodą „przeciągnij i upuść”
  • Na liście zobowiązań dodano możliwość filtrowania po sprawach MPK
  • W karcie technologicznej dodano pole 'Koszt stały' dla materiałów i operacji (po jego zaznaczeniu koszt i czas nie jest mnożony przez liczbę produkowanych wyrobów)
  • Na liście zleceń produkcyjnych dodano kolumnę "Koszt produkcji" (wyliczany automatycznie po wykonaniu zlecenia)
  • W kreatorze dokumentu MM rozbudowano domyślny algorytm uzupełniania braków w magazynie tak, aby uwzględniane były stany minimalne
  • W bazie wiedzy dodano informację o zmianach notatek (funkcja jest aktywna jeśli w module Spina włączono logowanie zmian)
  • W komunikatorze dodano możliwość wpisania tematu rozmowy do zaproszenia telekonferencyjnego
  • W komunikatorze dodano podpowiadanie danych z ostatniego zaproszenia do telekonferencji
  • W module RamusFactor wprowadzono możliwość zmiany numeru operatora
  • W module Bacca dodano kolumnę 'Data dostawy' do grupy raportów 'Sprzedaż'
  • W module Spina dodano nowe parametry gniazd produkcyjnych: pojemność i okno czasowe 
  • W tabeli "Uprawnienia" (dostępnej na listach z menu kontekstowego) dodano kolumnę "Operator"
Poprawki
  • Poprawiono mechanizm usuwania klienta indywidualnego
  • W kreatorze cenników poprawiono funkcję rekalkulacji
  • Na liście spraw rozwiązano problem resetu kursora przy odzyskiwaniu fokusu przez listę
  • Na wydruku oferty poprawiono kodowanie
  • W menu "Finanse" zmieniono nazwę opcji z "Rozliczenia..." na "Rozliczenia pracowników..."
  • W kreatorze produktu zmieniono nazwę zakładki z "Opcje" na "Opcje / Zamienniki"
  • W module Ramus Factor rozwiązano problem podczas uruchamiania ustawień produkcji, gdy wcześniej nie określono szablonu podglądu zlecenia produkcyjnego
  • W kreatorze kontrahenta zmieniono kolejność zakładek
  • W module Spina poprawiono mechanizm odpowiedzialny za przypinanie procedury do menu
  • W module Spina zmieniono nazwę "Ustawienia dostawców" na "Ustawienia przewoźników"

 

Wersja 10.0.0.12

Data wydania: 17.01.2021 

Poprawki

  • W module Bacca umożliwiono wyświetlanie podsumowania do 4 miejsc po przecinku dla raportu operacji magazynowych
  • Poprawiono usuwanie korekt faktur
  • Poprawiono obliczenia na korektach faktur zaliczkowych
  • Poprawiono generowanie wydruku eksportu dokumentów sprzedaży
  • Poprawiono wyświetlanie numeru konta bankowego w edycji zobowiązania
  • Poprawiono interfejs wyboru operacji z magazynu w karcie technologicznej produktu

Nie wymaga aktualizacji serwera.

 

Wersja 10.0.0.11

Data wydania: 18.12.2020

Nowe funkcjonalności

  • Na liście spraw dodano kolumnę "Etap"
  • Umożliwiono usuwanie faktur bez usuwania zamówienia i dokumentu WZ
  • W kreatorze projektu umożliwiono wybór jako prowadzącego osoby, która nie korzysta z Systemu (nie ma przydzielonego modułu Tignum)
  • W kreatorze sprawy umożliwiono wybór jako zlecającego osoby, która nie korzysta z Systemu (nie ma przydzielonego modułu Tignum)
  • W ustawieniach interfejsu dodano możliwość ukrycia (lub zablokowania) zakładki "Płatności" w kreatorze nowego zamówienia.
  • Rozbudowano raport Marketing / Sprawy: dodano kolumny "NIP głównego kontrahenta"; dodano warunek "różny od" dla filtrów "Rodzaj", "Priorytet", "Szanse", "Etap".
  • Rozbudowano raport Magazyn / Stany magazynowe: dodano filtr dla kolumny "Ilość rzeczywista"
  • Rozbudowano raport Magazyn / Operacje magazynowe: dodano kolumny i filtry: "Rodzaj", "Priorytet", "Szanse", "Etap", "Jednostka"; dla kolumny "Ilość" zwiększono precyzję do 4 miejsc po przecinku

Poprawki

  • Rozwiązano problem z przełącznikiem "pełna lista / kategorie" na liście planowania produkcji
  • Rozwiązano problem z podglądem/wydrukiem dokumentu sprzedaży, który miał więcej niż 1 stronę

 

Wersja 10.0.0.10

Data wydania: 08.12.2020

Poprawki

  • Poprawiono zapis deklaracji JPK_V7 do pliku XML
  • Poprawiono wykonywanie akcji automatycznych (w niektórych przypadkach było pomijane)
  • Poprawiono listę zleceń produkcyjnych - zlecenia, dla których rzeczywisty czas wykonania operacji wynosił poniżej sekundy powodowały problem z załadowaniem listy
  • Poprawiono podgląd stanu surowców na zamówieniu dla produktów z kartą technologiczną
  • Poprawiono mechanizm zaczytujący dane na zakładkę 'Adnotacje VAT' w kreatorze faktur
  • Poprawiono podgląd dokumentu magazynowego NI
  • Poprawiono szczegóły inwentaryzacji
  • Zoptymalizowano mechanizm wystawiania faktury VAT na podstawie faktury pro forma

 

Wersja 10.0.0.9

Data wydania: 12.11.2020

Nowe funkcjonalności

  • Na listach produktów, usług oraz egzemplarzy dodano do filtru "Aktywny" możliwość szukania tylko po aktywnych lub nieaktywnych pozycjach (wymaga aktualizacji serwera lub wgrania nowego filtru w module Spina)

Poprawki

  • Rozwiązano problem z generacją JPK_FA, który mógł występować w pewnych przypadkach
  • Zoptymalizowano interfejs tworzenia deklaracji JPK_V7
  • Poprawiono dodawanie adnotacji na zakładce "VAT - dodatkowe"
  • Poprawiono przejście z okienka powiadomień na kalendarz
  • Zmieniono nazewnictwo kolumn w zakładce "Szczegóły" podkreatora zlecenia produkcyjnego: "Data zakończenia" -> "Planowane zakończenie", "Rozpoczęcie produkcji" -> "Planowane rozpoczęcie"; "Automatyczne wyliczanie daty zakończenia produkcji" -> "Automatyczne wyliczanie planowanego zakończenia".


Wersja 10.0.0.8

Data wydania: 06.10.2020

Nowe funkcjonalności

  • Odblokowano działanie innych elementów Systemu podczas podglądu dokumentów sprzedażowych i magazynowych
  • Dodano w kreatorach faktur i zobowiązań nową zakładkę, na której można wprowadzać oznaczenia grup towarów i usług oraz inne adnotacje (JPK_VDEK)
  • Zoptymalizowano listę do zrobienia oraz kalendarz osobisty
Poprawki
  • Rozwiązano problem podczas startu programu - kod 302
  • Rozwiązano problem z blokowaniem dostępu podczas tworzenia zamówień
 

Wersja 10.0.0.6

Data wydania: 21.09.2020

Nowe funkcjonalności

  • Dodano obsługę kodów GTU w kreatorach produktów i usług (JPK_V7)
  • Dodano filtrowanie po kodach GTU na listach produktów i usług
  • Dodano obsługę relacji "Nabywca - Odbiorca" dla faktur korygujących
Poprawki
  • Rozwiązano problem ze zmianą priorytetu podczas tworzenia procesu serwisowego

 

Wersja 10.0.0.5

Data wydania: 7.09.2020

Nowe funkcjonalności

  • Dodano opcję tłumaczenia nazw jednostek produktów na inne języki (do wykorzystanie na szablonach)
  • Dodano na liście spraw dodatkowy filtr: "Pokaż podetapy"
Poprawki
  • Rozwiązano problem z wystawieniem dokumentu PZ dla pozycji z egzemplarzami
  • Rozwiązano problemy z filtrowaniem na liście dokumentów sprzedaży (sytax error near "DESC" oraz invalid input syntax for integer: "")
  • Poprawiono wystawianie faktur walutowych z faktur pro forma - podpowiadany jest kurs waluty z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień sprzedaży
  • Poprawiono raport sprzedaży (Grupa: Magazyny / Operacje magazynowe; Nr: 1002)


Wersja 10.0.0.4

Data wydania: 5.08.2020

Nowe funkcjonalności

  • Umożliwiono definiowanie różnych list atrybutów dla różnych rodzajów spraw
  • Wprowadzono możliwość wyboru daty wystawienia dokumentu w kreatorze MM

Poprawki

  • Rozwiązano problem z wyborem w kreatorze sprawy operatora, któremu nie przydzielono żadnych modułów
  • Rozwiązano problem z wystawianiem faktur zaliczkowych


Wersja 10.0.0.3

Data wydania: 24.07.2020

Poprawki

  • Rozwiązano problem z wystawieniem dokumentów RW


Wersja 10.0.0.2

Data wydania: 20.07.2020

Nowe funkcjonalności

  • Dodano obsługę zaproszeń do wielu telekonferencji poprzez wybór z listy
  • Zmodyfikowano domyślny szablon faktury poprzez wprowadzenie nazwy "Kod CN"
Poprawki
  • Poprawiono podpowiadanie szablonu faktury zgodnie z ustawieniami języka
  • Rozwiązano problem z usuwaniem faktur pro forma i związanych z nimi zamówień
  • Rozwiązano problem złego formatu daty przy tworzeniu telekonferencji
  • Ustawiono jako domyślną opcję wystawiania faktur dla odbiorcy powiązanego
  • Zmieniono nazwy trybów pracy programu Ramus Factor

 

Wersja 10.0.0.1

Data wydania: 7.07.2020

Nowe funkcjonalności

  • Wprowadzono obsługę połączeń wideokonferencyjnych w komunikatorze
  • Rozbudowano moduł Ramus Factor eliminując wymóg wydruku zleceń produkcji
  • Wprowadzono tryb automatycznego przydziału zleceń w module Ramus Factor
  • Wprowadzono możliwość importu kart technologicznych z programu SolidWorks
  • Dodano lokalizację w postaci współrzędnych geograficznych do opisu egzemplarza
  • Udostępniono w kalendarzu serwisowym mapę pokazującą lokalizacje egzemplarzy
  • Umożliwiono przesuwanie zadań pokazywanych w kalendarzu serwisowym
  • Wprowadzono typy powiązań pomiędzy kontrahentami
  • Wprowadzono automatyczne fakturowanie dla powiązania "Nabywca - Odbiorca"
  • Udostępniono funkcję aktualizacji cen w zamówieniach sprzedażowych
  • Udostępniono funkcję weryfikacji kontrahentów w europejskim systemie VAT
  • Udostępniono funkcję weryfikacji rachunków bankowych na tzw. "białej liście"
  • Dodano mechanizm ostrzegania przed fakturowaniem bez rozdzielonej płatności
  • Wprowadzono zautomatyzowaną obsługę przesyłek kurierskich DHL
  • Dodano edycję procesów serwisowych w trybie menedżera w aplikacji Berberis SR
  • Rozbudowano obsługę połączeń przychodzących o identyfikację departamentów
  • W konfiguracji konta pocztowego dodano opcję pobierania e-mail od wybranej daty
  • W module Bacca dodano możliwość precyzyjnego raportowania kosztów produkcji
  • W module Spina udostępniono okno konfiguracji aplikacji serwera Granum

Poprawki

  • Wyłączono funkcję lokalizacji telefonu w trybie menedżera w aplikacji Berberis SR
  • Usunięto wymóg rozpoczęcia pracy w trybie menedżera w aplikacji Berberis SR
  • Poprawiono wydajność klienta pocztowego
  • Wprowadzono szereg drobnych poprawek i ulepszeń w różnych obszarach

Wersja 9.2.0.7

Data wydania: 3.02.2020

Nowe funkcjonalności

  • W module Ramus Factor dodano widok listy operacji rozpoczętych przez zalogowanego operatora
  • W module Ramus Factor dodano możliwość wprowadzania kodów wyprodukowanych egzemplarzy
  • W szczegółach produktu wprowadzono możliwość drukowania kodu QR 
  • Na liście dokumentów sprzedaży dodano kolumnę "Sprawa"
  • Wprowadzono obsługę podzielonej płatności dla zobowiązań
  • Podczas tworzenia paragonu umożliwiono wybór kasy 
  • Dodano wydruk numeru NIP nabywcy na paragonie

Poprawki

  • Poprawiono wystawianie korekty do faktury już skorygowanej
  • Poprawiono sortowanie na liście zobowiązań 
  • Poprawiono sortowanie po numerze dokumentu na liście dokumentów sprzedażowych
  • Zoptymalizowano interfejs w kreatorze nowej inwentaryzacji
  • Poprawiono pobieranie wiadomości e-mail zawierający znak UTF-8: 0x00
  • Zoptymalizowano interfejs przy wyborze operacji w karcie technologicznej produktu

 

Wersja 9.2.0.6

Data wydania: 18.12.2019

Nowe funkcjonalności

  • Uporządkowano kolejność pozycji na zamówieniu sprzedażowym utworzonym z oferty tak, aby odpowiadała kolejności pozycji na ofercie.
  • Włączono pokazywanie powiadomienia w formie okna wyskakującego dla wszystkich pracowników pracujących na określonym stanowisku w sytuacji, gdy następny krok jest skierowany na to stanowisko.
  • Dodano blokadę edycji faktury zaliczkowej, jeżeli została wystawiona faktura końcowa.
  • Wprowadzono sortowanie na liście etapów kampanii marketingowej (w kreatorze i na szczegółach).
  • Dodano nowy rodzaj zdarzenia o nazwie "Przywołaj" dla zdarzeń tworzonych poprzez funkcję przywołania w programie RamusFactor.
  • Dodano przeliczanie czasu wykonania na koszt w kreatorze nowego projektu.
  • Dodano opisy zdarzeń do etapów procesu serwisowego, na liście procesów serwisowych.
  • Wprowadzono wygodniejszy sposób wyboru możliwości wydruku potwierdzenia odbioru z serwisu.
  • Dodano możliwość importu materiałów w kreatorze karty technologicznej z pliku TXT, CSV (do tej pory było to możliwe tylko w kreatorze zlecenia produkcyjnego).
  • Dodano listę i kalendarz gniazd produkcyjnych do harmonogramu produkcji.
  • Dodano obsługę nowej struktury JPK_FA(3) w programie Berberis JPK.
  • Dodano program Berberis JPK do instalatora klienta Berberis.

Poprawki 

  • Zoptymalizowano pracę klienta pocztowego.
  • Zoptymalizowano zapytania dla list zdarzeń, do zrobienia.
  • Zoptymalizowano wyszukiwanie w treści załączników.
  • Poprawiono funkcjonalność przypisywania dokumentu kasowego do dokumentu sprzedaży.
  • Poprawiono podpowiadanie domyślnego szablonu wydruku w podkreatorze oferty.
  • Poprawiono problem występujący podczas tworzenia nowego przypomnienia na kalendarzu grupowym.
  • Poprawiono mechanizm dla opcji "Pokaż wszystkie zdarzenia do zrobienia", dostępnej na kalendarzu podczas przekazywania procesu serwisowego.
  • Poprawiono nieprawidłowe zaokrąglanie w płatnościach na fakturze zaliczkowej.
  • Poprawiono obsługę historii połączeń telefonicznych (dot. integracji z centralą telefoniczną).

 

Wersja 9.2.0.5

Data wydania: 18.11.2019

Nowe funkcjonalności

  • Rozbudowano kreator dokumentu MM o możliwość tworzenia własnych algorytmów dla uzupełniania braków w magazynie
  • RamusFactor - dodano funkcjonalność przywołań pracowników
  • Przywrócono możliwość usunięcia płatności do faktury powiązanej z wyciągiem bankowym

Poprawki

  • Poprawiono generowanie podglądu wbudowanych szablonów kasowych
  • Poprawiono podpowiadanie płatności na fakturze z wygenerowanego zamówienia z umowy stałej
  • Poprawiono sortowanie kolumn na liście produktów

 

Wersja 9.2.0.4

Data wydania: 28.10.2019

Nowe funkcjonalności

  • Dodano obsługę mechanizmu podzielonej płatności
  • W wersji Minor wprowadzono możliwość importu kontrahentów za pomocą arkusza Excel

Poprawki

  • Poprawiono wyświetlanie odpadów na szablonie wbudowanym zlecenia produkcyjnego
  • Poprawiono wyświetlanie nazw alternatywnych na szablonie wbudowanym korekty faktury VAT UE


Wersja 9.2.0.3

Data wydania: 03.10.2019

Nowe funkcjonalności

  • Na liście "Do zrobienia", dodano nowy part filtru "Wykonawca - typ"

Poprawki

  • Poprawiono błędnie wyświetlaną cenę z ostatniej dostawy w kreatorze produktu,
  • Poprawiono błąd zapisu edytowanego zamówienia sprzedażowego, utworzonego w wersji starszej niż 9.2
  • Poprawiono błąd zapisu nowej faktury końcowej do faktury zaliczkowej, utworzonej w wersji starszej niż 9.2
  • Poprawiono błąd zapisu faktury z rabatem
  • Poprawiono błąd wczytywania ostatnio użytego filtru na liście "Do zrobienia" przy uruchomieniu programu
  • Poprawiono ustawienia drukarek fiskalnych

 

Wersja 9.2.0.2

Data wydania: 18.09.2019

Poprawki

  • Przyspieszono uruchamianie klienta Systemu

 

Wersja 9.2.0.1

Data wydania: 5.09.2019

Poprawki

  • Drobne poprawki


Wersja 9.2.0.0

Data wydania: 3.09.2019

Nowe funkcjonalności
  • Dodano obsługę kompensat należności i zobowiązań.
  • Dodano opisy kont bankowych i kas. 
  • Dodano możliwość ustawiania maksimów magazynowych. 
  • Dodano wizualizację harmonogramowania produkcji na kalendarzu gniazd produkcyjnych.
  • Dodano funkcjonalność obsługi zamienników produktów.
  • Dodano obsługę notowań cen towarów na giełdach towarowych. 
  • Dodano przełącznik automatycznej zmiany statusu zlecenia produkcyjnego po wystawieniu dokumentu PW.
  • Dodano możliwość filtracji zdarzeń, które nie posiadają następnego kroku. 
  • Dodano blokadę drukowania ofert ze statusem „Do akceptacji”. 
  • Dodano pola "NIP" i "Nr faktury" (lub "Nr zobowiązania") w oknie płatności.
  • Dodano opcję podglądu procesów na wszystkich listach.
  • Dodano funkcjonalność "Granum User Events", umożliwiającą klientom i partnerom rozbudowę Granum API we własnym zakresie.
  • Dodano obsługę niepoprawnych adresów e-mail w kreatorze kontrahenta.
  • Dodano możliwość modyfikowania szerokości kolumn na kalendarzu grupowym.
  • Rozbudowano ustawienia produkcji w module administracyjnym Spina.
  • Rozbudowano obsługę kas, dodano raporty kasowe dobowe oraz indywidualne ciągi numeracyjne.
 
Poprawki
  • Zoptymalizowano proces zapisu nowego zgłoszenia serwisowego.
  • Poprawiono funkcjonalność importu kontrahentów indywidualnych. 
  • Poprawiono obsługę odpadów na zleceniu produkcyjnym.
  • Poprawiono edycję przypomnień na kalendarzu długoterminowym.
  • Poprawiono obsługę rezerwacji zasobów sprzętowych na zleceniu produkcyjnym.
  • Usunięto zbędny przycisk „Historia” na liście „Historia egzemplarzy”.
  • Zoptymalizowano kopiowanie oferty z kalkulacją.
  • Zoptymalizowano zapis danych po edycji dokumentu NI.
  • Poprawiono funkcjonalność importu produktów.
  • Poprawiono ergonomię modyfikacji pola 'Ilość' w karcie technologicznej.
  • Poprawiono obsługę reguł w kliencie pocztowym.
  • Zoptymalizowano grupę raportów "Sprawy" z kategorii "Marketing" w module Bacca oraz dodano opcję filtrowania po etapie.
  • Poprawiono licznik pozycji na formularzach planowania sprzedaży, produkcji, dostaw.
  • Zmieniono formę prezentacji pracowników - zamiast loginu wprowadzono nazwisko i imię.
  • Poprawiono przejście z formularza przychodzącego połączenia telefonicznego do listy zdarzeń.

 

Wersja 9.1.0.41

Data wydania: 22.07.2019

Nowe funkcjonalności
  • Dodano przycisk do pobierania nowych wiadomości e-mail
Poprawki
  • Poprawiono błąd po utworzeniu zobowiązania gdy mamy otwartą listę zobowiązań
  • Dostosowano JPK_FA do przepisów obowiązujących od 1 lipca 2019
 

Wersja 9.1.0.40

Data wydania: 18.07.2019

Poprawki
  • Poprawiono uaktywnianie się programu berberis podczas pisania wiadomości (utrata aktywności okna)
  • Poprawiono blokowanie się programu podczas podglądu faktury (np. gdy w tle mamy uruchomiony podgląd e-email)


Wersja 9.1.0.39

Data wydania: 17.06.2019

Nowe funkcjonalności
  • Dodano komunikat gdy nie można poprawnie dodać załącznika
  • Dodano mechanizm eksportu faktur
Poprawki
  • Poprawiono sterowanie kolejnością materiałów w karcie technologicznej
 

Wersja 9.1.0.38

Data wydania: 6.06.2019

Poprawki
  • Poprawa struktury baz historycznych


Wersja 9.1.0.37

Data wydania: 30.05.2019

Nowe funkcjonalności
  • Dodano obsługę rabatów na zamówieniach u dostawcy

Wersja 9.1.0.36

Data wydania: 23.05.2019

Poprawki
  • Poprawiono raport sprzedaży
  • Poprawiono blokadę uruchomienia kreatora WZ jeżeli do zamówienia jest przypisane RW
  • Poprawiono automatyczne odświeżanie na liście produktów
  • Poprawiono format daty podczas importu przelewów
  • Poprawiono dodawanie podetapu do sprawy w projekcie


Wersja 9.1.0.35

Data wydania: 20.05.2019

Nowe funkcjonalności

  • Dodano szybką zmianę magazynu dla pozycji w karcie technologicznej
  • Dodano uproszczony widok na liście projektów
  • Umożliwiono wprowadzanie liczb ułamkowych dla wyprodukowanej ilości w module Ramus Factor.


Wersja 9.1.0.34

Data wydania: 2.04.2019

Poprawki
  • Poprawiono edycję karty technologicznej
  • Poprawiono datę podczas tworzenia zlecenia produkcyjnego

 

Wersja 9.1.0.33

Data wydania: 28.03.2019

Nowe funkcjonalności

  • Dodanie numeru listu przewozowego do zamówienia
Poprawki
  • Poprawiono zapisywanie plików tymczasowych przez serwer poczty Berberisa
  • Poprawiono wybór klienta indywidualnego w procesie serwisowym
  • Poprawiono synchronizację kalendarza na systemie iOS
  • Poprawiono aktualizację statusów następnych kroków do zasobów operacji zlecenia produkcyjnego
 

Wersja 9.1.0.32

Data wydania: 26.02.2019

Poprawki

  • Poprawa aktualizacji bazy danych.


Wersja 9.1.0.31

Data wydania: 22.02.2019

Nowe funkcjonalności

  • Dodano możliwość rejestrowania wolnych wpłat od kontrahentów (Bank).
  • Dodano możliwość wyboru kontrahenta w kreatorze dokumentu MM.
  • Dodano możliwość wyboru godziny rozpoczęcia zlecenia produkcyjnego. 
Poprawki
  • Poprawiono przenoszenie folderów w kliencie poczty (Wymaga aktualizacji serwera).
  • Odblokowano możliwość przeglądania wiadomości poczty przy otwartych kreatorach (np. nowego zdarzenia).
  • Zablokowano możliwość wystawienia dokumentu WZ do zamówień powiązanych z RW.
  • Poprawiono usuwanie kontrahentów ze spraw.
  • Poprawiono filtrowanie wyboru spraw na kreatorze zobowiązania.
  • Poprawiono edycję pozycji na zapotrzebowaniu zakupowym.
 

Wersja 9.1.0.30

Data wydania: 23.01.2019

Nowe funkcjonalności

  • Wprowadzono możliwość dodawania odpadów w karcie technologicznej produktu.
  • Dodano kolumny energia i czas pracy maszyny.
  • Dodano możliwość zmiany daty rozpoczęcia i zakończenia usługi w rozliczeniu serwisu.


Wersja 9.1.0.29

Data wydania: 10.01.2019

Nowe funkcjonalności

  • Dodany adres (ulica, nr. i miejscowość) na liście Egzemplarzy w kolumnie Lokalizacja.

 

Wersja 9.1.0.28

Data wydania: 27.12.2018

Poprawki

  • Poprawiono błąd kopiowania zleceń produkcyjnych.

Wersja 9.1.0.27

Data wydania: 21.12.2018

Poprawki

  • poprawiono możliwość wystawienia Zlecenia produkcyjnego z planowania produkcji.

Wersja 9.1.0.26

Data wydania: 17.12.2018

Nowe funkcjonalności

  • Dodano pole 'Kod FK' dla typów wydatków.

Poprawki

  • Poprawiono treść komunikatu gdy towaru nie ma na magazynie przy tworzeniu MM - komunikat jest poprawny dla użytkownika, nie powoduje wywalenia transakcji.
  • Poprawiono tworzenie dokumentu RW do zlecenia produkcyjnego.

 

Wersja 9.1.0.25

Data wydania: 8.12.2018

Nowe funkcjonalności

  • Dodano możliwość zmiany tła w programie RamusFactor.

Poprawki

  • Poprawiono blokadę uruchomienia programu Berberis gdy program jest nieaktualny.


Wersja 9.1.0.24

Data wydania: 6.12.2018

Nowe funkcjonalności

  • Dodano przeliczanie ilości po zmianie jednostki przyjęcia gdy wybieramy produkt na Zamówienie u dostawcy.
  • Zmieniono na drzewku wyboru operatorów (także w komunikatorze) login operatora na nazwisko i imię.
  • Wprowadzono możliwość poszerzania okienka komunikatora.

Poprawki

  • Poprawiono brak następnego kroku 'Dostawa towaru' gdy tworzymy Zamówienie u dostawcy.
  • Poprawiono przepisywanie informacji o jednostkach alternatywnych podczas kontynuacji "Zamówienia u dostawcy".


Wersja 9.1.0.23

Data wydania: 23.11.2018

Nowe funkcjonalności

  • Dodano rodzaj pozycji dla materiałów w zleceniu produkcyjnym.
  • Dodano informację o kredycie kupieckim w szczegółach sprawy.

Poprawki

  • Poprawiono wizualizację wprowadzania kont FK dla kategorii produktów.
  • Poprawiono błąd podczas wyświetlania okna połączenia przychodzącego.
  • Wprowadzono sortowanie alfabetyczne modułów w module Spina.


Wersja 9.1.0.22

Data wydania: 20.11.2018

Nowe funkcjonalności

  • Dodano opcję przydzielania kredytu kupieckiego dla spraw.
  • Dodano możliwość kopiowania pozycji na ofercie sprzedażowej.

Poprawki

  • Poprawiono błąd wyświetlenia komunikatu "Niepełna data urodzin" podczas dodawania pracownika do kontrahenta.


Wersja 9.1.0.21

Data wydania: 14.11.2018

Nowe funkcjonalności

  • Dodano wyświetlanie przelicznika jednostek miar w zamówieniu u dostawcy.
  • Dodano opcję multiselekcji podczas wyboru produktów w kreatorze dokumentu MM.

Poprawki

  • Poprawiono możliwość wprowadzania wartości ułamkowych podczas przyjmowania produktów z dokumentu PZ na kolektorze danych.
  • Poprawiono błąd przy pobieraniu produktów z gniazda magazynowego dla egzemplarzy lub partii.


Wersja 9.1.0.20

Data wydania: 28.10.2018

Nowe funkcjonalności

  • Dodano pola 'Konto FK' w kategoriach produktów.

Poprawki

  • Poprawiono sortowanie na liście pozycji menu - alfabetycznie od A-Z.
  • Poprawiono działanie sterowania kolejnością operacji w karcie technologicznej.


Wersja 9.1.0.19

Data wydania: 26.10.2018

Nowe funkcjonalności

  • Dodano pole "Rodzaj pozycji" dla materiałów w karcie technologicznej.

Poprawki

  • Poprawiono błąd wypełnienia kolumny jednostek w kreatorze karty technologicznej.
  • Poprawiono błąd w strukturze produktu z kartą technologiczną.


Wersja 9.1.0.18

Data wydania: 18.10.2018

Nowe funkcjonalności

  • Dodano obsługę technologii alternatywnych podczas tworzenia indeksu magazynowego z oferty.

Poprawki

  • Poprawiono błąd - zamieniona nazwa ze skrótem przy wczytywaniu karty technologicznej do kalkulacji.


Wersja 9.1.0.17

Data wydania: 8.10.2018

Nowe funkcjonalności

  • Dodano blokadę dla jednostek alternatywnych podczas edycji produktu.


Wersja 9.1.0.16

Data wydania: 3.10.2018

Nowe funkcjonalności

  • Dodano możliwość wyboru jednostki alternatywnej w kreatorze zamówienia u dostawcy.

Poprawki

  • Poprawiono sortowanie w karcie technologicznej - najpierw domyślna, a potem alfabetycznie alternatywne.


Wersja 9.1.0.15

Data wydania: 27.09.2018

Poprawki

  • Poprawiono możliwość realizacji zlecenia magazynowego dla PZ z partiami.
  • Poprawiono widoczność opcji w zamówieniu u dostawcy.


Wersja 9.1.0.14

Data wydania: 24.09.2018

Nowe funkcjonalności

  • Dodano komunikat podczas zmiany rodzaju cen przy inwentaryzacji.
  • Dodano obsługę jednostek alternatywnych dla produktów.

Poprawki

  • Poprawiono obsługę usług zewnętrznych.
  • Poprawiono błąd - średnia cena w remanencie zeruje ceny.
  • Poprawiono błąd - powiększone ceny na NI podczas inwentaryzacji.
  • Poprawiono błąd przy wprowadzaniu numeru w zakładce zobowiązania kreatora PZ.
  • Przeniesiono pole "Koszt całkowity" poza szczegóły karty technologicznej.


Wersja 9.1.0.13

Data wydania: 7.09.2018

Nowe funkcjonalności

  • Dodano nową zakładkę "Widok własny" w edycji karty technologicznej produktu.
  • Dodano obsługę możliwości podpięcia szablonu.

Poprawki

  • Ukryto pracowników i zdarzenia na lisice projektów oraz ukryto tez przesuwak Wersja pełna -skrócona.
  • Poprawiono błąd usunięcia rezerwacji zaznaczonej przy przekazywaniu do serwisanta.


Wersja 9.1.0.12

Data wydania: 30.08.2018

Nowe funkcjonalności

  • Dodano informację o dostępnych ilościach w kreatorze na zleceniu produkcyjnym.
  • Dodano możliwość wyboru przypięcia skryptu do menu głównego "Narzędzia".
  • Dodano możliwość ukrycia szczegółów (podglądu) karty technologicznej w kreatorze produktu.
  • Dodano subkonta bankowe VAT do rozbudowy spina oraz oznaczenie konta VAT w Berberisie na liście Finanse->Bank po zaimportowaniu wyciągów bankowych.
  • Dodano komunikaty błędów dla spraw z funkcji after/before commit.

Poprawki

  • Poprawiono błąd przy: nowe zdarzenie - rodzaj "Zamówienie u dostawcy' - Manualnie - wypełniamy - "Dodaj" - błąd.
  • Ukryto dwie pierwsze pozycje na liście projektów, które pojawiały się zawsze - Nieprzydzielone. Jeżeli nie ma w systemie projektów to pojawia się 1 rekord o nazwie - Brak projektów.
  • Poprawiono błąd podczas przewijania na belce listy z podpowiadacza online.
  • Poprawiono błąd - brak numeru serwisu  na liście serwisowej.


Wersja 9.1.0.11

Data wydania: 21.08.2018

Nowe funkcjonalności

  • Dodano brakujące kolumny w edycji karty technologicznej.
  • Dodano brakującą obsługę dla faktur zaliczkowych i końcowych.
  • Dodano do menu w procesie Wyślij e-mailem.
  • Dodano sortowanie na liście produktów w kreatorze inwentaryzacji.

Poprawki

  • Poprawiono problem odświeżenia listy zdarzeń po wyświetleniu procesu zdarzenia.
  • Poprawiono działanie multiselekcji przy wyborze z Zamówienia podczas tworzenia dokumentu WZ.
  • Odblokowano wystawienie faktury zaliczkowej pomimo włączonej blokady.
  • Poprawiono błąd  - przy zamówieniu z umów cena zerowa na zamówieniu.
  • Poprawiono kolumnę Lp w karcie technologicznej.


Wersja 9.1.0.10

Data wydania: 9.08.2018

Nowe funkcjonalności

  • Dodano automatyczną rezerwację zasobów dla produkcji.
  • Dodano ukrywanie zakładki Ceny w szczegółach produktu.

Poprawki

  • Poprawiono błąd drukowania wbudowanego szablonu.
  • Usunięto usługi z deklaracji, już nie brane pod uwagę w raportach Intrastat.
  • Poprawiono błąd dodawania/ukrywania produktu po ukryciu zakładki Ceny.
  • Poprawiono błąd widoczności pracownika w trybie produkcji po dodaniu trybu RCP.

 

Wersja 9.1.0.9

Data wydania: 3.08.2018

Nowe funkcjonalności

  • Dodano zarządzaniem kolejnością pobieranych produktów w karcie technologicznej produktu.
  • Dodano możliwość wpisywania ręcznie cen nabycia przy inwentaryzacji.
  • Dodano obsługę ukrywania produktów własnych przy generacji zamówienia u dostawcy.

Poprawki

  • Poprawiono bardzo długie wczytywanie inwentaryzacji  przy dużej liczbie cenników.
  • Poprawiono widoczność  zdarzeń do zrobienia skierowanych do działu operatora.
  • Poprawki w kreatorze zamówienia u dostawcy (Zaopatrzenie).
  • Zmieniono nazwę pierwszej kolumny na tabelkach Nazwa na Operator w Uprawnieniach dynamicznych ACL (Spina).
  • Poprawiono nazwy Labeli w ACL Zlecający=Wszyscy, Kontrahent=Wszyscy, Typ sprawy=Wszystkie, Projekt=Wszystkie.
  • Odblokowano edycję ceny w zamówieniu u dostawcy.

 

Wersja 9.1.0.8

Data wydania: 30.07.2018

Poprawki

  • Poprawiono błąd wysyłania raportów przez BaccaServer.
  • Poprawiono błąd widoczności Następnego kroku na liście zdarzeń, gdy Następny krok jest skierowany do działu.


Wersja 9.1.0.7

Data wydania: 25.07.2018

Nowe funkcjonalności

  • Dodano stan konta aktualny na rachunku bankowym pod listą operacji bankowych.
  • Dostosowano zakładki następnych kroków w Generatorze zamówień u dostawcy.

Poprawki

  • Poprawiono błąd podczas próby utworzenia nowego kontrahenta z formatki połączenia przychodzącego.
  • Poprawiony błąd przy generacji zamówienia u dostawcy.


Wersja 9.1.0.6

Data wydania: 23.07.2018

Nowe funkcjonalności

  • Zgenerowano zamówienie u dostawcy domyślne Pobierz wybiera Zapotrzebowanie zakupowe.
  • Rozbudowano czytnik o rozliczanie czasu pracy.

Poprawki

  • Poprawiono podgląd Faktury zaliczkowej dla Zdarzeń.
  • Poprawiono problem z dodawaniem produktu bez ceny zakupowej na Zapotrzebowanie zakupowe.
  • Poprawiono szablon wbudowany tak aby dane zaciągał z bazy danych a nie były podstawiane w kodzie.


Wersja 9.1.0.5

Data wydania: 13.07.2018

Nowe funkcjonalności

  • Dodano informację o kosztach transportu przy tworzeniu zamówienia u dostawcy.

Poprawki

  • Poprawiono ergonomię w generatorze zamówienia u dostawcy.

 

Wersja 9.1.0.4

Data wydania: 6.07.2018

Nowe funkcjonalności

  • Dodano funkcjonalność drukowania kodów kreskowych towarów jakie są na zleceniu magazynowym.
  • Dodano strukturę (drzewko) dla kategorii dla produktu.
  • Dodano informację o wartości netto i VAT w płatnościach.

Poprawki

  • Poprawiono błąd dodawania wydatków dla pozycji z magazynu w kreatorze Zobowiązania.
  • Poprawiono aby w momencie zalogowania na jedną firmę generowane były dokumenty tylko tej jednej firmy na którą został zalogowany operator w module JPK.
  • Zmieniono nazwę przycisku akcji dla rodzaju zdarzenia Zapotrzebowanie sprzedażowe i Zapotrzebowanie zakupowe w kreatorze zdarzenia na nazwę Zapotrzebowanie.
  • Poprawiono błąd edycji pozycji manualnej w kreatorze zamówienia.


Wersja 9.1.0.3

Data wydania: 27.06.2018

Nowe funkcjonalności

  • Przystosowano zlecenie produkcyjne do rozbudowanej logiki technologii alternatywnych dla produktów.
  • Dodano przycisk "Pobierz z zapotrzebowań" na Generacji zamówień u dostawcy.
  • Dodano możliwość ukrywania przycisków edycji karty technologicznej podczas dodawania/edycji zlecenia produkcyjnego.
  • Dodano dodatkowe miejsca do wywołania planowania sprzedaży.
  • Dodano pole w kreatorze i na szczegółach sprawy Numer konta w systemie FK.
  • Dodano nową opcję dla terminu płatności w ComboBox dla 90 dni dla klientów indywidualnych i firm. Opcja wyboru terminu płatności jest dostępna w kreatorze kontrahenta w zakładce Ustawienia.

Poprawki

  • Poprawiono błąd wyszukiwania kontrahenta za pomocą przycisku "Szukaj w bazie GUS" podczas wyboru dostawcy w kreatorze dodawania towaru.
  • Poprawiono błąd generacji zamówień z umów.
  • Poprawiono błąd przy zapisie zlecenia produkcyjnego z dodaną operacją.

  

Wersja 9.1.0.2

Data wydania: 21.06.2018

Nowe funkcjonalności

  • Dodano zakładkę Odpady na zleceniu produkcyjnym oraz w kreatorze towaru.
  • Dodano kolumnę data wysyłki na grid z podglądem rezerwacji (dane są pobierane z daty dostawy w zamówieniu sprzedażowym).
  • Rozbudowano kartę technologiczną o alternatywne technologie.
  • Dodano nowy part na liście produktów po wykorzystanym składniku.
  • Dodano nazwę koszt na koszt jednostkowy w operacjach na karcie technologicznej.
  • Dodano nowy typ zdarzenia Zapotrzebowanie zakupowe.
  • Dodano obsługę nowego pola VAT ID. 
  • Dodano możliwość kopiowania karty technologicznej dla towaru.

Poprawki

  • Poprawiono błąd przepisywania towaru z Zapotrzebowania na Zamówienie u dostawcy.
  • Udostępniono ustawienia produkcji w module Spina.
  • Poprawiono nazewnictwo kolumn na liście zleceń produkcyjnych: 'Data zakończenia' - 'Data planowanego zakończenia', 'Data rozpoczęcia' - 'Data planowanego rozpoczęcia'.
  • Poprawiono błąd komunikatu przy próbie dodania produktu w generatorze zapytania ofertowego.
  • Poprawiono problem - przy kopiowaniu towaru nie przepisuje się struktura.


Wersja 9.1.0.1

Data wydania: 8.06.2018

Nowe funkcjonalności

  • Dodano typ przeznaczenia dla gniazd w strukturze MWS + mechanizm ustawiający przeznaczenie.
  • Dodano widoczność przycisku "Anonimizuj" dla Berberis Minimy, Multiminimy, Minora i Multimnora.
  • Usunięto możliwość usuwania rekordu przez naciśnięcie klawisza Del (można usuwać tylko z PopUp menu), dodano pytanie przed usunięciem rekordu, czy na pewno

Poprawki

  • Poprawiono błąd zaznaczenia i odznaczenia CheckBoxa w  Uprawnieniach dynamicznych ACL (Spina).
  • Przystosowano aplikację Zadania WWW do przyjmowania faktur zakupowych w postaci PDF.
  • Poprawiono błąd eksportu rozliczeń do Excela.
  • Poprawiono błąd eksportu listy rozliczeń do Excela.
  • Poprawiono błędny podgląd i opis korekty  Faktury zaliczkowej.
  • Poprawiono błąd - zapisany filtr po wybraniu jest bez partów.
  • Poprawiono błąd ustawienia zlecenia jako przeczytanego.
  • Poprawiono funkcję do anonimizacji - maskowanie prywatnego adresu e-mail pracownika.
  • Poprawiono błąd przy de kompletacji towarów ułamkowych.


Wersja 9.1.0.0

Data wydania: 26.05.2018

Nowe funkcjonalności

  • Dodanie obsługi słownika dla zgód (RODO).
  • Dodano możliwość przydzielenia zgód dla pracowników i klientów indywidualnych. (RODO).
  • Dodano obsługę nowych zgód podczas tworzenia nowego etapu kampanii marketingowej (RODO).
  • Dodano do importu kontrahentów (MS Access) prowadzącego.
  • Dodano możliwość anonimizacji pracownika dla klienta indywidualnego.
  • Dodano na listę dokumentów zaopatrzenia zdarzenia o rodzajach: generacja zapytań ofertowych, oferta dostawcy, zapotrzebowanie.
  • Dodano nową zgodę na przetwarzanie danych w celu profilowania.

Poprawki

  • Poprawiono błędny komunikat po odznaczeniu zgody na przetwarzanie danych.
  • Poprawiono błąd usuwania klientów indywidualnych z kampanii marketingowej.
  • Poprawiono błąd - Opcja 'Zestawienie ofert od dostawców' jest niewidoczna.

 

Wersja 9.0.0.12

Data wydania: 7.05.2018

Nowe funkcjonalności

  • Dodano widoczność na kalendarzu serwisantów zadań całodniowych.
  • Rozbudowano zamówienia do dostawców o następujące elementy: dodanie wielu wykonawców dla usługi, dodanie uwag do pozycji, dodanie możliwości wygenerowania zapytania ofertowego na usługę.
  • Dodano możliwość kopiowania pozycji magazynowych podczas przygotowywania oferty i zamówienia.
  • Dodano widoczność  okienka do wyboru typu przy tworzeniu nowego raportu w module Bacca.
  • Dodano listę pracowników którzy realizowali zlecenie magazynowe na szczegóły zlecenia oraz na listę zleceń.
  • Dodano part w którym jest możliwość wyboru cennika dla filtrowanych towarów (dla możliwości podglądu cen produktów w danym cenniku).
  • Dodano blokadę usunięcia sprawy nieznanej  dla dowolnego kontrahenta.
  • Dodano menu Zaopatrzenie. 

Poprawki

  • Poprawiono działanie sortowania na liście towarów po ilości dostępnej.
  • Odblokowano edycję pola Uwagi na liście podczas tworzeniu oferty.
  • Poprawiono błąd  wyświetlania długiej nazwy operatora na Kalendarzu grupowym.
  • Poprawiono błąd ładowania opisu na kreatorze zamówienia przy edycji uwag.
  • Poprawiono sprawdzanie licencji w module Bacca (wysyłka raportów).
  • Ukryto możliwość ustawienia cennika jako Widoczny na liście towarów.


Wersja 9.0.0.11

Data wydania: 30.03.2018

Nowe funkcjonalności

  • Rozbudowano aplikację Zamówienia WWW - dodano obsługę opakowań.
  • Rozbudowano filtr listy pozycji zamówień - dodano filtrację według dostawcy.
  • Dodano kolumnę z kodem towaru do listy pozycji zamówień sprzedażowych.
  • Dodano możliwość wystawiania zobowiązania o typie WNT lub WNU w kreatorze PZ.

Poprawki

  • Poprawiono zapisywanie daty urodzenia - nie wyświetla się niepotrzebny komunikat.
  • Dostosowano funkcję pobierania danych z bazy map Nominatim do wprowadzonych w niej zmian.
 

Wersja 9.0.0.10

Data wydania: 22.03.2018

Nowe funkcjonalności

  • Dodano ukrywanie dolnej części pod listą w kreatorze zamówienia.
  • Dodano możliwość zobaczenia zmian na widoku własnym przy edytowaniu oferty w szablonie.
  • Dodano uprawnienia dynamiczne dla pracownika z dostępem zewnętrznym.
  • Dodano wywołanie funkcji "after" i "before commit" w kreatorze MM.

Poprawki

  • Poprawiono błąd rysowania diagramu --->DBDateexLbl: Field 'WAdateExec' not found.
  • Poprawiono pola zwracane przez Granum zawierające wartość NULL.
  • Poprawiono filtry, które nie trzymają się przy wyborze produktu z magazynu w kreatorze oferty.
  • Poprawiono możliwość dodawania ponownie kontrahenta do kampanii marketingowej.
  • Zmieniono oznaczenie dla "Wszystkie produkty" z Checkbox na Label w poziomach rabatowania.
  • Poprawiono obsługę błędów zwracanych przez trigger dla kreatora zdarzeń.
  • Poprawiono zapisywanie w historii edycji zdarzenia również samego atrybutu.
  • Poprawiono błąd przy edycji zobowiązania z PZ z egzemplarzami.
 

Wersja 9.0.0.9

Data wydania: 9.03.2018

Nowe funkcjonalności

  • Przeniesiono konfigurację poziomów rabatowania z modułu Spina do zakładki "Marketing" w module Tignum.
  • Dodano kolumnę "Dostawca wiodący" do listy pozycji dokumentów sprzedażowych. 

Poprawki

  • Poprawiono wyświetlanie komunikatu o istnieniu zobowiązania o danym numerze przy wprowadzaniu nowego zobowiązania.

 

Wersja 9.0.0.8

Data wydania: 6.03.2018

Nowe funkcjonalności

  • Dodano opcję importu kontrahentów z arkusza MS Excel.
  • Dodano kolumnę "Opis produktu" (z karty produktu) na liście pozycji zamówień.

Poprawki

  • Poprawiono import kontrahentów z arkusza MS Excel w programie Berberis Minima+.
 

Wersja 9.0.0.7

Data wydania: 21.02.2018

Nowe funkcjonalności

  • Dostosowano moduł JPK do przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2018 (VAT).
  • Dodano opcję eksportu danych do listy pozycji zamówień.
  • Dodano do listy zamówień kolumny "Data dostawy" oraz "Numer zamówienia klienta".

Poprawki

  • Poprawiono zapisanie pliku przy: Lista zdarzeń->Oferta->Drukuj->Do Excela, zoptymalizowano odczyt blobów (tutaj - zdjęć produktów) który musi być robiony w transakcji.
  • Poprawiono błąd przy kopiowaniu oferty z anulowaniem.

 

Wersja 9.0.0.6

Data wydania: 26.01.2018

Nowe funkcjonalności

  • Wprowadzono możliwość dodania kursu 1PLN - x EUR zamiast 1 EUR - x PLN.

Poprawki

  • Poprawiono błąd filtrowania listy zamówień po 'data wystawienia zamówienia'.
  • Poprawiono błąd podczas dodawania załącznika w bazie wiedzy.
 

Wersja 9.0.0.5

Data wydania: 22.01.2018

Nowe funkcjonalności

  • Dodano możliwość  grupowego dodawania / edycji pozycji kalkulacji na ofercie.
  • Dodano kolumnę "kod towaru" przy podglądzie zamówienia u dostawcy.
  • Dodano brakujące filtry do listy pozycji z zamówień sprzedażowych.
  • Dodano kolorowanie listy pozycji z zamówień sprzedażowych.
  • Dodano listę pozycji z zamówień sprzedażowych razem z filtrami.
  • Dodano uzupełnienie pola "notatka" nad listą pozycji wartością daty przybicia statku do portu.

Poprawki

  • Poprawiono problem z przełączaniem telefonów.
  • Poprawiono działanie importu MT940 z Reifeisen.
  • Poprawiono błąd skryptu - import do Symfonii.
  • Poprawiono błąd zmiany daty zamówienia towaru.
  • Poprawiono niepoprawne działanie podczas dodawania nowej sprawy w zdarzeniu.
  • Poprawiono błąd edycji pozycji zamówienia.
 

 Wersja 9.0.0.4

Data wydania: 11.01.2018

Nowe funkcjonalności

  • Dodano pasek postępu do kreatora inwentaryzacji.
  • Dodano szablon zapytania ofertowego w języku polskim i w języku angielskim.
  • Dodano możliwość ukrywania widoczności komponentów w kreatorze zdarzenia.
  • Zmodyfikowano zakładkę 'Cenniki' w kreatorze produktu - dodano wyszukiwanie oraz sortowanie po nazwie cennika.
  • Dodano pole z informacją, czy dany towar posiada zdjęcie główne.
  • Rozbudowano filtr listy produktów o podpowiadaczkę online dla: kodów alternatywnych towarów, nazw alternatywnych towarów.
  • Dodano możliwość ukrywania widoczności komponentów w kreatorze pracownika.
  • Dodano możliwość ukrywania widoczności komponentów w kreatorach i szczegółach.
  • Wyłączono tworzenie rezerwacji na magazynie przy składaniu zamówienia sprzedażowego.
  • Dodano eksport szablonu oferty do formatu XLS.

Poprawki

  • Poprawiono błąd przy zapisie "Zdarzenie->Oferta->Pobierz->Anuluj->Zapisz".
  • Zablokowano rozszerzenia "tif"  jako głównego zdjęcia w załącznikach produktu.
  • Poprawiono zły kod odpowiedzi "400" gdy nie ma głównego obrazka.
  • Poprawiono błędy przy wystawianiu zamówienia i zlecenia w "Planowanie sprzedaży".
  • Ukryto przycisk "przerwij" z komunikatu: "Wykonanie tej operacji może wymagać więcej czasu. Poczekaj albo przerwij i ponownie uruchom program."
  • Poprawiono problem z wykonaniem aktualizacji z wersji 8.4 do 9.6.
  • Poprawiono działanie funkcji importu faktur do systemu Eden.
  • Poprawiono błąd - kliknięcie "Cancel" wyłącza Berberis bez żadnego komunikatu błędu.
 

Wersja 9.0.0.3

Data wydania: 15.12.2017

Nowe funkcjonalności

  • Dodano możliwość ukrywania widoczności komponentów w kreatorze sprawy.
  • Dodano możliwość konfigurowania pól obowiązkowych w kreatorach w części CRM.

Poprawki

  • Poprawiono błąd przy dodawaniu pozycji na zamówieniu -zaokrąglenie do 2 miejsc po przecinku.
  • Poprawiono możliwość zapisania edytowanego zadania do zrobienia.

 

Wersja 9.0.0.2

Data wydania: 14.12.2017

Nowe funkcjonalności

  • Dodano możliwości ukrywania widoczności komponentów w szczegółach kontrahenta/klienta indywidualnego.
  • Dodano alternatywną logikę określania dat utworzenia zamówienia przy rozbijaniu zamówień sprzedażowych (przełącznik do zmiany logiki w module administracyjnym).
  • Dodano datę dostawy na listę w zamówieniu sprzedażowym i umożliwiono edycję tej daty z poziomu listy.
  • Dodano kolumnę 'Notatka na listą pozycji' na listę zleceń produkcyjnych.

Poprawki

  • Przyśpieszono działanie kreatorów zamówienia, oferty oraz produktu.
  • Poprawiono problem z wystawieniem korekty do faktury końcowej.
  • Poprawiono błąd przy tworzeniu zamówienia u dostawcy - "out of memory system".
  • Poprawiono problem kursów walut na zamówieniu sprzedażowym.
 

Wersja 9.0.0.1

Data wydania: 29.11.2017

Nowe funkcjonalności

  • Dodano możliwość wprowadzania wartości atrybutów bez wejścia w dodatkowe okno.
  • Dodano możliwość konfiguracji pulpitu startowego:
    - zamiast okna notatki - podglądu e-maila wybranego na górnej liście.
    - Zamiast okienka podglądu zadań bezterminowych - podgląd zadań nadchodzących.
  • Dodano kod błędu przy próbie tworzenia zdarzenia dla sprawy która nie istnieje.
  • Dodano opcję dostawy: odbiór osobisty (miejsce dostarczenia) w kreatorze zamówienia.
  • Dodano pole z informacją, czy podany adres w zamówieniu to odbiór osobisty, czy też dostawa.

Poprawki

  • Poprawiono problem z edytowaniem atrybutu tekstowego w Gridzie oraz zapisywaniem zmian w polu wartości bez wyjścia z pola.
  • Poprawiono problem z przepisywaniem daty dostawy z zamówienia na zamówienie u dostawcy.
  • Poprawiono błąd przy drukowaniu MM z listy.
  • Zablokowano możliwość dodania więcej niż jednego opakowanie PCB dla towaru.
  • Poprawiono występowanie "Exception class EConvertError with message ... is not a valid date and time" podczas parsowania pola którego nie ma we wszystkich obiektach tablicy.

Nie wymaga aktualizacji serwera.

W module administracyjnym Spina dodano możliwość dodania opisu do kodów CN

 

Nasz portal instaluje pliki ciasteczek (cookies) – tutaj dowiesz się o nich więcej. Przeglądając te strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas wspomnianych plików.

When browsing our webpages you accept cookies from this site