Regulamin Świadczenia Usługi weBBellweBBell_logo.png
A. Definicje

 1. Usługodawca – BMS Creative T. Wyrozumski Sp.J. z siedzibą w Rącznej 58, 32-060 Liszki k/Krakowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000255053.

 2. Usługobiorca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą i posiadający własne strony WWW.

 3. Zamówienie – dokument elektroniczny powstały w wyniku wypełnienia przez Usługobiorcę pól formularza znajdującego się pod adresem bms.krakow.pl/webbell/zamowienie oraz aktywowanie przycisku Wyślij.

 4. Adres Elektroniczny Usługodawcy – webbell@bms.krakow.pl.

 5. Adres Elektroniczny Usługobiorcy – adres poczty elektronicznej, zawarty w Zamówieniu lub inny adres poczty elektronicznej, jeżeli Usługobiorca zawiadomił Usługodawcę o zmianie tego adresu.

 6. Odwiedzający – dowolny podmiot dysponujący połączonym z siecią Internet urządzeniem (np. komputerem osobistym z przeglądarką WWW), przy pomocy którego osoba fizyczna, bądź też automatycznie działające oprogramowanie, wysłały do odpowiedniego serwera HTTP zapytanie skutkujące wyświetleniem stron WWW Usługobiorcy.

 7. Dane Odwiedzającego – w zależności od sytuacji: przypuszczalna całość lub część nazwy Odwiedzającego, nazwa jego domeny internetowej, adres stron WWW, adres e-mail itp., albo nazwa Odwiedzającego oraz dane osoby fizycznej, która wyświetliła strony WWW Usługobiorcy.

 8. Powiadomienie o Identyfikacji – w zależności od wyboru Usługobiorcy: informacja wysyłana na Adres Elektroniczny Usługobiorcy w postaci arkusza  MS Excel, albo wprowadzona za pośrednictwem sieci Internet przez Usługodawcę do bazy danych Systemu Berberis zainstalowanego u Usługobiorcy, zawierająca:
  • datę i godzinę odwiedzin,
  • adresy stron WWW, które odwiedzone,
  • przypuszczalny czas odwiedzin, jeżeli uda się go określić,
  • Dane Odwiedzającego wraz z prawdopodobieństwem identyfikacji.

 9. Raport Aktywności – dane statystyczne w formacie MS Excel, dotyczące odwiedzin stron WWW Usługobiorcy.

 10. Usługa – regularne dostarczanie Usługobiorcy Powiadomień o Identyfikacji oraz Raportów Aktywności.

 11. Skrypt weBBell – zestaw instrukcji napisanych w języku JavaScript, który po umieszczeniu na stronach WWW Usługobiorcy wykonywać będzie funkcje niezbędne dla umożliwienia Usługodawcy świadczenia Usługi.

 12. Zwrotne Przekazywanie Informacji – automatyczne przekazywanie Usługodawcy przez Usługobiorcę informacji o domenach internetowych Odwiedzających, zidentyfikowanych w Systemie Berberis zainstalowanym u Usługobiorcy.

 13. Okres próbny – okres trwający 30 kolejnych dni kalendarzowych od dnia złożenia Zamówienia przez Usługobiorcę.

 14. Opłata Abonamentowa – stała opłata naliczana przez Usługodawcę za każdy rozpoczęty miesiąc świadczenia Usługi.

 15. Miesięczny Limit Opłat – maksymalna kwota, którą Usługobiorca zobowiązuje się płacić Usługodawcy z tytułu świadczenia Usługi, nie obejmująca Opłaty Abonamentowej.

 16. Cennik – wyszczególnienie opłat z tytułu świadczenia Usługi, znajdujące się pod adresem bms.krakow.pl/webbell/cennik i stanowiące integralną część umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.

 17. Wynagrodzenie za świadczenie usługi – opłata abonamentowa i opłata Identyfikacyjna, ustalane zgodnie z cennikiem i postanowieniami pkt. F Regulaminu.

 18. Regulamin – niniejszy Regulamin.


B. Zawarcie umowy

Składając Zamówienie Usługobiorca zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie Usługi, zwaną dalej Umową, na warunkach opisanych w Regulaminie i tym samym akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu z zastrzeżeniem spełnienia przez Usługobiorcę warunków technicznych wymienionych w pkt C1 i C2 Regulaminu.


C. Warunki techniczne

 1. Usługobiorca zobowiązuje się do umieszczenia na swoich stronach WWW skryptu weBBell, zgodnie ze wskazaniami Usługodawcy. Usługodawca udziela tym samym Usługobiorcy niewyłącznej licencji na korzystanie ze skryptu w sposób polegający na umieszczeniu go na swoich stronach WWW, przez cały okres świadczenia Usługi.

 2. Usługobiorca, który na formularzu zamówienia jako formę powiadomień o identyfikacji wybierze Trafiające do Systemu Berberis, zobowiązuje się zainstalować w swoim systemie informatycznym najnowszą wersję Systemu Berberis z dowolnej linii produktowej, skonfigurować ją zgodnie ze wskazówkami Usługodawcy oraz zapewnić zainstalowanemu Systemowi Berberis dostęp do sieci Internet.

 3. Usługobiorca zobowiązuje się wtedy aktualizować zainstalowany System Berberis, zwłaszcza wtedy, gdy zostanie poinformowany przez Usługodawcę, iż jest to konieczne dla zapewnienia poprawnego świadczenia Usługi.


D. Świadczenie Usługi

 1. Usługodawca zobowiązuje się codziennie dostarczać Usługobiorcy Powiadomienia o Identyfikacji

 2. Usługodawca zobowiązuje się w każdy poniedziałek dostarczać Usługobiorcy Raport Aktywności dotyczący poprzedniego tygodnia, wysyłając go pocztą elektroniczną na Adres Elektroniczny Usługobiorcy lub inny wskazany przezeń adres.

 3. Dostarczane Powiadomienia o Identyfikacji mogą nie obejmować wszystkich Odwiedzających. W rzeczywistości liczba poprawnych rozpoznań jest silnie uzależniona od charakteru działalności Usługobiorcy i całkiem orientacyjnie można założyć, że stanowi ona ok. 20% wszystkich odwiedzin.

 4. Usługodawca nie gwarantuje, że wszystkie przesłane Powiadomienia o Identyfikacji będą użyteczne dla Usługobiorcy. Należy przyjąć, że część z nich z różnych powodów może okazać się bezwartościowa.

 5. Usługodawca nie będzie przetwarzał żadnych danych osobowych Odwiedzających. Nawet jeżeli Usługobiorca otrzyma Powiadomienie o Identyfikacji zawierające takie dane, w rzeczywistości będą one pochodzić z bazy znajdującej się w posiadaniu Usługobiorcy.

 6. W przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę zgody na Zwrotne Przekazywanie Informacji, Usługodawca będzie automatycznie pobierał z bazy danych Systemu Berberis Usługobiorcy dane o domenach internetowych Odwiedzających, rozpoznanych w Systemie Berberis Usługobiorcy.

 7. Zwrotne Przekazywanie Informacji może uaktywnić bądź dezaktywować wyłącznie Usługobiorca, wybierając manualnie odpowiednią opcję w zainstalowanym u siebie Systemie Berberis.

 8. Jedynymi danymi, jakie w wyniku Zwrotnego Przekazywania Informacji Usługodawca pozyska o kontrahentach Usługobiorcy, będą nazwy ich domen internetowych. Dane te zostaną wykorzystane jedynie do optymalizacji procesu identyfikacji Odwiedzających, co w szczególności oznacza, że żadna strona trzecia nie pozyska informacji o tym, kto jest kontrahentem Usługobiorcy.


E. Okres Próbny

 1. Usługobiorca może wypróbować przydatność Usługi w Okresie Próbnym, jednakże nie więcej niż jeden raz w ciągu 12 miesięcy.

 2. W Okresie Próbnym Usługodawca będzie świadczył Usługobiorcy Usługę nieodpłatnie.

 3. Jeżeli podczas trwania Okresu Próbnego Usługobiorca poinformuje Usługodawcę o chęci przedłużenia Umowy przesyłając na Adres Elektroniczny Usługodawcy stosowne oświadczenie woli, Umowę będzie się uważać za zawartą na czas nieokreślony. W przeciwnym razie Umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem zakończenia Okresu Próbnego.


F. Opłaty i rozliczenia

 1. Usługobiorca zobowiązuje się płacić Usługodawcy wynagrodzenie miesięczne za świadczenie Usługi w oparciu o Cennik, na które to wynagrodzenie złożą się:
  • Opłata Abonamentowa,
  • Opłata Identyfikacyjna,

 2. Składając Zamówienie Usługobiorca ustanawia Miesięczny Limit Opłat. Jeżeli Opłata Identyfikacyjna przekroczy Miesięczny Limit Opłat, Usługodawca przerwie świadczenie Usługi i niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Usługobiorcę.

 3. Jeżeli w odpowiedzi Usługobiorca ustanowi nowy Miesięczny Limit Opłat, Usługodawca wznowi świadczenie Usługi w danym miesiącu.

 4. Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, w którym Usługa była świadczona, Usługodawca wystawi Usługobiorcy fakturę za Opłatę Identyfikacyjną za zakończony miesiąc oraz Opłatę Abonamentową za miesiąc kolejny, uwzględniając przy tym rabaty wymienione w Cenniku.

 5. Po zakończeniu pierwszego miesiąca kalendarzowego, w którym była świadczona Usługa, Usługodawca naliczy dodatkowo Opłatę Abonamentową za miesiąc miniony. 

 6. Faktury wystawiane przez Usługodawcę będą regulowane przez Usługobiorcę przelewami na wskazany rachunek bankowy Usługodawcy, w terminie do 7 dni od daty wystawienia.


G. Przerwy w świadczeniu Usługi

 1. W przypadku przerwy w świadczeniu Usługi spowodowanej przyczynami technicznymi, leżącymi po stronie Usługodawcy, Usługobiorca będzie uprawniony do otrzymania zwrotu części opłaty abonamentowej, proporcjonalnie do liczby dni, w których Usługa nie była świadczona.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu przerwy w świadczeniu Usługi, jeżeli była ona następstwem przyczyn technicznych leżących po stronie Usługobiorcy, osób trzecich bądź też działania siły wyższej.

 3. Wszelkie reklamacje dotyczące nienależytego świadczenia Usługi winny być składane za pośrednictwem formularza znajdującego się pod adresem bms.krakow.pl/webbell/ reklamacja.

 4. Usługodawca będzie rozpatrywał reklamacje w ciągu 7 dni od daty złożenia, a wszelkie informacje dotyczące ich rozpatrzenia przesyłał na Adres Elektroniczny Usługobiorcy.

 5. W przypadku nieuregulowania przez Usługobiorcę należności z tytułu świadczenia Usługi w ciągu 7 dni po upływie terminu płatności Usługodawca będzie uprawniony do zawieszenia świadczenia Usługi aż do chwili otrzymania całej kwoty zaległego wynagrodzenia. Zawieszenie świadczenia Usługi pozostanie bez wpływu na wysokość Opłaty Abonamentowej.


H. Zmiany oraz wypowiedzenie Umowy

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie oraz Cenniku. W przypadku ich wprowadzenia Usługodawca zawiadomi o tym fakcie Usługobiorcę nie później niż 14 dni przed wejściem w życie wspomnianych zmian. Jeżeli w ciągu 14 dni Usługobiorca wyrazi wobec nich sprzeciw, Umowa ulegnie rozwiązaniu z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym sprzeciw został wyrażony. W przeciwnym razie uważać się będzie, że zmiany zostały zaakceptowane przez Usługobiorcę.

 2. Usługobiorca może wypowiedzieć Umowę w dowolnym momencie z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, licząc od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wypowiedzenie.

 3. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli poweźmie wiedzę o tym, że Usługa wykorzystywana jest przez Usługobiorcę bezpośrednio lub pośrednio w sposób naruszający postanowienia Regulaminu, bądź też przepisy obowiązującego prawa.


I. Postanowienia końcowe

 1. Strony ustalają, że wszelkie wymieniane pomiędzy nimi dokumenty, w tym w szczególności faktury, wypowiedzenia oraz inne oświadczenia woli mogą być dostarczane pocztą elektroniczną, odpowiednio na Adres Elektroniczny Usługodawcy lub na Adres Elektroniczny Usługobiorcy. 

 2. Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o każdorazowej zmianie Adresu Elektronicznego Usługobiorcy.

 3. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, jakie w wyniku korzystania z Usługi lub niemożności z jej korzystania może ponieść Usługobiorca, bądź osoby trzecie, niezależnie od tego, w jaki sposób szkody te powstały. Zastrzeżenie to dotyczy w szczególności utraty danych, utraty zysków, utraty zdrowia lub życia, a także innych szkód przypadkowych, pochodnych i pośrednich, nawet wówczas, gdy Usługodawca został powiadomiony o możliwości ich powstania.

 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym dokumentem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994, z późniejszymi zmianami.

 5. Ewentualne spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 

Złóż zamówienie!


 

Nasz portal instaluje pliki ciasteczek (cookies) – tutaj dowiesz się o nich więcej. Przeglądając te strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas wspomnianych plików.

When browsing our webpages you accept cookies from this site